Stanovy ÚAMK Mercedes club

Část I - Základní ustanovení

Článek 1 - Název

Ústřední automotoklub Mercedes klub, dále jen ÚAMK Mercedes club.

Článek 2 - Sídlo ÚAMK Mercedes clubu

Sídlem ÚAMK Mercedes club je Rybářská 0223, 257 22, Nespeky, okr. Benešov

Článek 3 - Právní postavení

ÚAMK Mercedes club má právní osobnost a může mít práva a povinnosti slučitelné s jeho právní povahou spolku.

Článek 4 - Charakteristika ÚAMK Mercedes clubu

ÚAMK Mercedes club je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek fungující na demokratických principech, který sdružuje motoristy a příznivce motorismu zejména spojené se značkou vozidel Mercedes Benz.

Článek 5 Členství v clubu - Druhy členství

  • Členství v klubu je individuální členství plné

2. Věková hranice pro individuální členství je:

a) do 18. let - děti a mládež

b) 18 let a více - dospělý

Článek 6 - Vznik a podmínky členství

1. Členem ÚAMK Mercedes clubu se může stát osoba bez rozdílu národnosti, politické a státní příslušnosti, která sympatizuje s cíli ÚAMK Mercedes clubu a uznává jeho stanovy.

2. Členství v ÚAMK Mercedes clubu je dobrovolné. Na členství v ÚAMK Mercedes clubu není právní nárok. O přijetí člena rozhoduje zvolené představenstvo ÚAMK Mercedes clubu. Písemné rozhodnutí se vydává pouze v případě odmítnutí přihlášky žadatele, o přijetí je člen vyrozuměn předáním klubové karty. Členství vzniká rozhodnutím o přijetí a zaplacením členského příspěvku. Dokladem o členství je platná klubová karta.

Článek 7 - Práva členů

1. Člen ÚAMK Mercedes clubu má právo:

a) využívat všech výhod vyplývajících z členství v ÚAMK Mercedes clubu

b) podílet se na práci a rozvoji ÚAMK Mercedes clubu, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků - pouze nad 18. let.

c) volit členy představenstva ÚAMK Mercedes clubu a být volen do představenstva ÚAMK Mercedes clubu - pouze nad 18. let.

Článek 8 - Povinnosti členů

1. Člen ÚAMK Mercedes clubu je povinen:

a) dodržovat stanovy ÚAMK Mercedes clubu

b) chránit zájmy a dobré jméno ÚAMK Mercedes clubu

c) platit řádně a včas stanovené členské příspěvky.

Článek 9 - Zánik členství

1. Členství v ÚAMK Mercedes clubu zaniká:

a) vystoupením člena ke dni, kdy je písemné oznámení o vystoupení doručeno ÚAMK Mercedes clubu,

b) nezaplacením stanoveného členského příspěvku do dvou měsíců po splatnosti,

c) vyloučením člena, který zásadně porušil povinnosti stanovené v čl.8.

d) úmrtím člena,

Článek 10 - Členská schůze (konference) ÚAMK Mercedes clubu

1. Nejvyšším orgánem ÚAMK Mercedes clubu je členská schůze nebo konference. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů.

2. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové ÚAMK Mercedes clubu.

3. Členská schůze (konference):

a) rozhoduje o zrušení ÚAMK Mercedes clubu včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami,

b) schvaluje název ÚAMK Mercedes clubu, který musí splňovat stanovené požadavky, jeho symboliku a organizační uspořádání,

c) schvaluje základní úkoly a cíle ÚAMK Mercedes clubu na další období,

d) schvaluje rozpočet ÚAMK Mercedes clubu, jeho čerpání a výši a splatnost členských příspěvků v rámci ÚAMK Mercedes clubu,

e) volí a odvolává členy představenstva ÚAMK Mercedes clubu,

Článek 11 - Představenstvo ÚAMK Mercedes clubu

1. Představenstvo ÚAMK Mercedes clubu je kolektivním statutárním orgánem ÚAMK Mercedes clubu, které tuto činnost vykonává na dobrovolné bázi bez nároku na plat. V čele představenstva stojí předseda ÚAMK Mercedes clubu, který je oprávněn samostatně zastupovat ÚAMK Mercedes club navenek. Výbor má 3 členy, neurčí-li členská schůze ÚAMK Mercedes clubu vyšší počet. Členem výboru může být pouze osoba starší 18 let a počet členů výboru musí být vždy lichý. Funkční období členů výboru ÚAMK Mercedes clubu činí 5 let. Výbor se schází dle potřeby.

2. Výbor ÚAMK Mercedes clubu plní zejména tyto úkoly:

a) zabezpečuje plnění závěrů členské schůze,

b) řídí činnost ÚAMK Mercedes clubu a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,

c) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře, event. další funkcionáře ÚAMK Mercedes clubu,

d) schvaluje smlouvy a dohody uzavírané ÚAMK Mercedes clubem,

e) rozhoduje o přijetí nových členů ÚAMK Mercedes clubu,

f) vede evidenci členů ÚAMK Mercedes clubu,

g) zodpovídá za vedení daňové, účetní a ostatní evidence ÚAMK Mercedes clubu dle platných předpisů,

h) organizačně a obsahově připravuje členské schůze.

i) rozhoduje o vyloučení člena

Článek 12 - Platnost stanov

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 19.11.2017